Αναμφίβολα η ομαλή ένταξη στην αγορά εργασίας αποτελεί σήμερα ένα από τα βασικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι νέοι. Μια από τις βασικές προϋποθέσεις πρόσληψης που θέτουν σήμερα οι εργοδότες είναι η προηγούμενη εργασιακή εμπειρία καθότι πέρα από την κατοχή προπτυχιακού διπλώματος, η προηγούμενη επαφή με αντίστοιχη θέση εργασίας την οποία καλούνται να πληρώσουν θεωρείται πλεονέκτημα για τον γρήγορο εγκλιματισμό του εργαζομένου και την βέλτιστη λειτουργία της επιχείρησης τους.

Η Φ.Π.Κ. Πρωτοπορία έχοντας πρώτιστο στόχο την επίλυσηπροβλημάτων που προκύπτουν όχι μόνο κατά τη διάρκεια των σπουδών για τους φοιτητές αλλά και μετέπειτα, το προηγούμενο διάστημα διοργάνωσε σειρά συναντήσεων με αρμόδιους φορείς, ούτως ώστε να γεφυρωθεί το χάσμα ανάμεσα σε εργοδότες και νέους εργαζόμενους.

Σε αρκετά πανεπιστήμια που εδρεύουν στην Κύπρο λειτουργούν κέντρα σταδιοδρομίας και ενισχύουν τις προσπάθειες των φοιτητών να ενταχθούν σε προγράμματα πρακτικής άσκησης ή εργοδότητησης. Δεν συμβαίνει το αντίστοιχο όμως για τους φοιτητές που φοιτούν σε ακαδημαϊκά ιδρύματα του εξωτερικού και οι οποίοι δεν έχουν τις ίδιες ευκαιρίες να ενταχθούν σε προγράμματα πρακτικήςάσκησης κατά τους καλοκαιρινούς μήνες είτε αργότερα με τη λήψη του πτυχίου στην αγορά εργασίας.

Πρώτιστός στόχος της παρούσας πρότασης η οποία θα αναπτυχθεί παρακάτω είναι η διασύνδεση των απόφοιτων όλων των Πανεπιστημίων, είτε έχουν αποφοιτήσει από Πανεπιστήμιο της Κύπρου είτε του εξωτερικού, με την αγορά εργασίας. Να δώσει την ευκαιρία σε όλους του απόφοιτους να εργασθούν με τη περάτωση των σπουδών σε θέση εργασίας η οποία σχετίζεται με το αντικείμενο σπουδών τους.

Προς αυτή την κατεύθυνση και επίτευξη του πιο πάνω στόχου, η Φ.Π.Κ. Πρωτοπορία προτείνει την δημιουργία Γραφείου Σταδιοδρομίας το οποίο θα λειτουργήσει σε ηλεκτρονική μορφή, με τη δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας. Μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας φοιτητές και απόφοιτοι της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θα έχουν την ευκαιρία μέσω της δημιουργίας ψηφιακού λογαριασμού και ανάρτησης του βιογραφικού σημειώματος και άλλων στοιχείων τα οποία σχετίζονται με την αγορά εργασίας, να αναζητήσουν θέσεις που άπτονται του αντικείμενου σπουδών τους.

Οι επιχειρήσεις, με τη σειρά τους θα έχουν την ευκαιρία με την ανάρτηση των κενών θέσεων εργασίας να στελεχώσουν τις επιχειρήσεις τους, απόφοιτους Πανεπιστημίων που το πρόγραμμα σπουδών τους σχετίζεται με τη θέση εργασίας και μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες και απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Η εκ των προτέρων ανάρτηση από τους απόφοιτους, βιογραφικών σημειωμάτων μέσω των λογαριασμών τους, θα δώσει την δυνατότητα εύκολης εξεύρεσης αποφοίτων από τους εργοδότες, που ταιριάζουν στις απαιτήσεις της επιχείρηση τους.

Η Φ.Π.Κ. Πρωτοπορία θεωρεί ότι η εργασιακή εμπειρία είναι ένα προσόν που μπορεί να προστεθεί στο βιογραφικό των σπουδαστών όχι μόνο μετά την αποπεράτωση των σπουδών αλλά και κατά τη διάρκεια τους. Η καλοκαιρινή περίοδος αποτελεί μια πρώτης τάξεως ευκαιρίας για τους φοιτητές να εμπλουτίσουν το βιογραφικό τους σε θέσεις που άπτονται με το αντικείμενο σπουδών τους, ούτως ώστε με την αποπεράτωση του προγράμματος σπουδών τους να μπορούν να ενταχθούν ομαλότερα στην αγορά εργασίας με ένα εμπλουτισμένο βιογραφικό. Ως εκ τούτου, προτείνουμε όπως μέρος του γραφείου σταδιοδρομίας θα μπορούσαν να αποτελέσουν προγράμματα πρακτικής που θα προσφέρονται σε όλους τους φοιτητές κατά τη διάρκεια σπουδών τους.

Η λειτουργία του γραφείου σταδιοδρομίας παράλληλα θα αποφέρει και άλλα οφέλη όπως η εξαγωγή στατιστικώναποτελεσμάτων για προγράμματα σπουδών και ειδικεύσεις που παρουσιάζουν περισσότερη ζήτηση στην αγορά εργασίας.Τέλος, θα μπορούσε να εμπλουτιστεί με ενημέρωση σχετικά με σεμινάρια κατάρτισης και επιμόρφωσης τα οποία μπορούν να εμπλουτίζουν τις γνώσεις στα διάφορα αντικείμενα εργασίας.

Το γραφείο Σταδιοδρομίας στοχεύει διασύνδεση των απόφοιτων Πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας, στον εμπλουτισμό της εργασιακής εμπειρίας, να δώσει ίσες ευκαιρίες σε όλους τους νέους εργαζομένους για να εργασθούν στο αντικείμενο των σπουδών τους και στην ενίσχυση των δυνατοτήτων των φοιτητών και της προοπτικής εργοδότησης τους.

Η παράταξη μας το προηγούμενο διάστημα παρουσίασε την πιο πάνω πρόταση σε αρμόδιους φορείς ενώ το αμέσως επόμενο διάστημα είναι έτοιμη να διεξάγει διάλογο με φοιτητές, απόφοιτους και άλλους αρμόδιους φορείς με στόχο την άμεση υλοποίηση της πρότασης που μόνο θετικό αντίκτυπο μπορεί να αποφέρει στους νέους εργαζομένους και στην εγχώρια αγορά εργασίας.