? Ακαδημαϊκά Θέματα:

1. Όλα τα θεωρητικά μαθήματα συνεχίζουν να προσφέρονται διαδικτυακά μέχρι το τέλος του εξαμήνου.

2. Τα εργαστηριακά μαθήματα, τα οποία με την κατάλληλη προετοιμασία/τροποποίηση και κατά την κρίση των διδασκόντων, μπορούν να διδαχθούν διαδικτυακά, προσφέρονται μέχρι το τέλος του εξαμήνου κατ’ αυτόν τον τρόπο.

3. Τα εργαστηριακά μαθήματα, τα οποία δε δύνανται να διδαχθούν εξ αποστάσεως, θα προσφερθούν μέχρι το τέλος του εξαμήνου δια ζώσης. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κατάτμηση των ακροατηρίων σε μικρές ομάδες, οι οποίες καθορίζονται αναλόγως των διαθέσιμων χώρων και δεδομένης της τήρησης των υγειονομικών πρωτοκόλλων.

4. Αναφορικά με την κλινική, νοσοκομειακή εκπαίδευση, προτείνεται η επιστροφή των φοιτητών στους νοσοκομειακούς χώρους βάσει οδηγίας του Υπουργείου Υγείας και ελέγχου για τον ιό SARS-CoV-2.

5. Επιτρέπεται η συνέχιση της πρακτικής άσκησης των προπτυχιακών φοιτητών.

6. Οι ενδιάμεσες εξετάσεις διεξάγονται διαδικτυακά.

7. Οι τελικές εξετάσεις δύνανται να διεξαχθούν είτε διαδικτυακά, με την προϋπόθεση πως εξασφαλίζεται σε μεγάλο βαθμό το αδιάβλητο των εξετάσεων, είτε δια ζώσης, με την προϋπόθεση πως το επιτρέπουν οι επιδημιολογικές συνθήκες και πως γίνεται κατάτμηση σε μικρότερες ομάδες. Για να διευκολυνθεί η δεύτερη περίπτωση, εάν χρειαστεί, η εξεταστική περίοδος θα επιμηκυνθεί κατά μία εβδομάδα.

8. Η βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου θα λειτουργεί ακολουθώντας το υγειονομικό πρωτόκολλο που ισχύει για τις βιβλιοθήκες παγκύπρια αλλά και όποια άλλα επιπρόσθετα μέτρα κρίνονται αναγκαία.

Αιτήματα για εξαιρέσεις για τις πιο πάνω ρυθμίσεις να απευθύνονται στον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων.

? Θέματα λειτουργίας Διοικητικών Υπηρεσιών και προσέλευσης του Διοικητικού Προσωπικού:

Σχετικά με τον τρόπο προσέλευσης του Διοικητικού Προσωπικού αποφασίστηκε όπως οι προηγούμενες αποφάσεις βρίσκονται σε ισχύ και επεκταθούν μέχρι την Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2020.
Πιο συγκεκριμένα θα ισχύουν τα εξής:

1. Διαχωρισμός σε 2 ομάδες οι οποίες θα εναλλάσσονται μεταξύ τηλεργασίας από το σπίτι και εργασίας στους χώρους του Πανεπιστημίου, σε εβδομαδιαία βάση.

2. Νοείται ότι όπου υπάρχουν ειδικές κατηγορίες προσωπικού (π.χ. Συντηρητές, Αχθοφόροι / Κλητήρες, Αρχιτέκτονες / Πολιτικοί Μηχανικοί κ.α.) θα γίνει συνεννόηση με τον / την αρμόδιο /α προϊστάμενη για σχετικές ρυθμίσεις ώστε να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του Πανεπιστημίου.

3. Στα Τμήματα / Σχόλες και Πρυτανεία δε θα ισχύσει το μέτρο της τηλεργασίας καθολικά, αλλά δύνανται οι αρμόδιοι Προϊστάμενοι / Αξιωματούχοι να χειριστούν το θέμα κατά περίπτωση.

4. Ο ΔΔΟ και όλοι οι Προϊστάμενοι θα εργάζονται με φυσική παρουσία καθ’ όλη τη διάρκεια της εν λόγω απόφασης.

5. Η πιο πάνω διευθετήσεις που αφορούν στο Διοικητικό Προσωπικού θα αξιολογείται ανά δεκαπενθήμερο.

ℹ️ Περισσότερες Πληροφορίες :
Link: ?

? Κωνσταντίνος Καρσεράς 99978286

#fpk4CUT #COVID19